REGELS IN DE STEDENDRIEHOEK APELDOORN - DEVERTER - ZUTPHEN

Het geeft soms de nodige frustraties. Maar over één ding zijn alle partijen ( overheden en
ondernemers) het eens: gevelreclame moet zijn doel niet voorbij schieten. Hoewel er voor
gevelreclame algemeen geldende regels zijn, is het van groot belang ook op de hoogte te
zijn van het gemeentelijk beleid op dit gebied. Dat kan namelijk flink verschillen.
Vier gemeenten in de Stedendriehoek lichten hun beleid op het gebied van gevelreclame toe.
In Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Lochem nemen we het beleid en de informatievoorziening
naar ondernemers onder de loep.

Kort gezegd zijn er drie criteria waaraan elke gevelreclame in iedere gemeente getoetst wordt:
de ruimtelijke kwaliteit, eventueel gevaar voor de verkeersveiligheid en hinder voor de omgeving.
Voor grote vrijstaande objecten moet een bouwvergunning worden aangevraagd en voor
monumentale panden moet ook de monumentencommissie zich over een aanvraag buigen.

Verschillen zijn er bijvoorbeeld in de regelgeving voor de binnenstad, de geldigheidsduur van de
vergunning en de kosten. Maar ook ‘ruimtelijke kwaliteit' en ‘hinder voor derden' zijn begrippen
die ruimte bieden voor interpretatie.

Zutphen en Apeldoorn

Martha Louwes, hoofd afdeling bouwen, monumenten en archeologie van de gemeente Zutphen
zegt daarover: ‘In 1998 zijn de regels ten aanzien van de binnenstad rigoureus veranderd.' Met
een premie voor wie binnen een half jaar de lichtbakken van de gevel verwijderde, is het beeld
van de binnenstad in korte tijd ten goede veranderd. ‘De reden hiervoor was dat deze lichtbakken
per definitie de architectuur van elk pand en de gevel verstoren.'

Door middel van dia's werd aan de ondernemers getoond hoe hun binnenstad eruit zag. ‘Dat was
ook voor hen heel verhelderend. Daardoor ontstond er draagvlak voor de aanpassing. Het effect
was dat deze nieuwe uitstraling navolging heeft gekregen in andere gemeenten. Dat Zutphen
twee jaar lang de titel Beste Binnenstad mocht voeren was mede dankzij dit beleid.'

De regels op bedrijventerreinen zijn ruimer. Hier mogen onder voorwaarden wel lichtbakken
geplaatst worden en maximaal drie vlaggen per bedrijf nabij de entree. In overleg met ondernemers
wordt bekeken welke criteria volstaan om in de toekomst op bedrijventerreinen vergunningsvrije
gevelreclame toe te staan.

Paul van de Hel van de gemeente Apeldoorn geeft over het beleid in de ‘leading city' binnen de
Stedendriehoek aan: ‘Eén van de ‘zwaarste' gebieden in Apeldoorn is de Hoofdstraat, in de
binnenstad. Hier gelden de strengste regels. Lijstwerk en ornamenten van de gevel moeten
gerespecteerd worden, de reclame moet onder de ramen van de eerste verdieping geplaatst zijn,
er wordt gekeken naar de afstand boven de rijweg en de reclame mag niet bewegen of knipperen.'

'Vergunningvrij zijn reclame-uitingen van maximaal een halve meter op de gevel en een vierkante
meter voor grootschalige dienstverlening en horeca. Een versnelde vergunning kan verkregen
worden mits de reclame maximaal 50% van de gevelbreedte beslaat en maximaal 60 centimeter
hoog is. Voor grotere reclames geldt de reguliere procedure.'

Op het huidige beleid vindt momenteel herijking plaats. ‘Wij bekijken hoe de uitvoering ervan meer
ambtelijk maatwerk kan worden. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit bekeken en proberen we de
regeldruk te verminderen. Daarbij doen we wel een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van
de ondernemers zelf.'

Lochem en Deventer

In de gemeente Lochem kan middels een sneltoets bepaald worden of reclame uitingen volgens de
algemene plaatselijke verordening voldoen aan redelijke eisen van welstand. Is dat niet het geval,
dan dient een aanvraag bij de welstandscommissie ingediend te worden. Criteria zijn onder (veel)
meer: maximaal 60% van de gevel mag gebruikt worden voor reclame-uiting evenwijdig aan de
gevel en per winkelruit mag maximaal een achtste benut worden voor reclame.

Lichtreclames en fluorescerende reclames zijn niet toegestaan, evenals reclames op daken en
reclames met mechanisch bewegende delen.

De welstandscommissie toetst aan redelijke eisen van welstand, afhankelijk van het welstandsniveau
in betreffend gebied: het buitengebied heeft een beperkt welstandsniveau, de kernen een regulier-
en de historische kernen en ontsluitingswegen een bijzonder welstandsniveau.

In Deventer liggen de uitgangspunten eveneens besloten in de Welstandsnota. De meeste reclame-
objecten zijn bouwvergunning plichtig. Voor met name de binnenstad gelden strenge criteria, zoals
maximaal één enkelzijdige reclame per gevel. In dit gebied wordt reclamebeleid redelijk stikt
gehandhaafd, licht Maarten Jan Schuurman van de gemeente Deventer toe. Handhaving daarbuiten
heeft minder prioriteit.

Verder mogen, gedurende winkeltijden, zonder vergunning of ontheffing losse reclameborden tot
maximaal zestig vierkante centimeter aan de winkelgevel worden opgehangen. Dit jaar wordt in
Deventer nieuw reclamebeleid voorbereid.

Geldigheidsduur en kosten
In de gemeente Lochem zijn de leges, verbonden aan een bouwvergunning, circa 2,5 % van de
bouwkosten van een pand. Een vergunning is tot wederopzegging of wijziging geldig. In Zutphen
is ook voor een nieuwe aanduiding op een bestaande handelsreclame weer een vergunning nodig,
benadrukt Martha Louwes.

De vergunningen zijn hier vijf jaar geldig, maar deze worden stilzwijgend verlengd. ‘Dat is afgestemd
op de gemiddelde omloopsnelheid. Uitzonderingen kunnen bijvoorbeeld beleidswijzigingen zijn. Daaraan
voorafgaand geeft de gemeente altijd aan dat de vergunning niet verlengd wordt.'

Reclamebelasting wordt in Zutphen apart betaald en is niet inbegrepen bij de kosten voor de vergunning.
‘Dat is op verzoek van de ondernemers. In de binnenstad worden de opbrengsten daarvan besteed aan
activiteiten waar alle ondernemers van meeprofiteren.'

In het kader van ‘meer service, minder regels' werkt Zutphen voor de toekomst aan mogelijkheden voor
vergunningvrije reclame voor bedrijventerreinen, ook weer onder bepaalde voorwaarden.

Deventer hanteert leges voor bouwvergunningen die afhankelijk zijn van de bouwkosten: bedragen tot
vijfhonderd euro of daarboven. Bouwaanvragen die betrekking hebben op een monument of die binnen
het beschermd stadsgezicht liggen, zijn duurder. Deventer brengt geen reclamebelasting in rekening.

Informatievoorziening
Bij vrijwel elke gemeente is via de gemeentelijke website informatie te vinden omtrent de regelgeving
voor handelsreclame. Die is niet overal even volledig. De gemeente Apeldoorn heeft relatief veel informatie
online beschikbaar. Zo kan er een adres ingevoerd worden op de site om te ontdekken welke regels in een
specifiek gebied gelden.

In Lochem is dat anders. Communicatieadviseur gemeente Lochem Carla Scheffer: ‘In Lochem vinden
jaarlijks diverse vergaderingen en bedrijfsbezoeken plaats. Daarnaast geven vakambtenaren informatie
naar aanleiding van concrete zaken als bouw- en milieuvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen en
dergelijke.'

Starters worden onder meer geïnformeerd tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Verder neemt de gemeente
Lochem deel aan provinciale en landelijke acties als "Ik Start Smart". Makelaars die bedrijfspanden in
verhuur of verkoop hebben, worden door de gemeente benaderd, net als in Zutphen. Of zij de informatie
doorspelen naar ondernemers is niet altijd duidelijk.

Onlangs is op verzoek bij de Kamer van Koophandel een link naar de regelgeving omtrent gevelreclame
opgenomen, iets dat tot dusverre ontbrak.

 

(Bron de ondernemer)